Najważniejsze iwestycje

LATA 2018-2024

SIM SMS

W ramach tego  zadania planowane jest wybudowanie 120 mieszkań o średniej powierzchni użytkowej 52,00 m2

Budowa żłobka w Piaskach

Budowa dofinansowana w ramach:

 • Promesy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Gminy Jędrzejów na utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w kwocie: 2 970 000,00 zł
 • Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na wyposażenie żłobka, zatrudnienie kadry przez okres 2 lat w kwocie: 1 640 000,00 zł
 Okres realizacji: 2020-2021

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na budowie Centrum Komunikacyjnego składającego się z:
 • 2 stanowisk komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz 2 miejsc postojowych dla autobusów oczekujących;
 • 4 stanowisk komunikacji regionalnej – „busy” oraz 3 miejsc postojowych dla busów oczekujących;
 • 2 stanowisk komunikacji miejskiej,
 • postoju taksówek
 Termin realizacji inwestycji: czerwiec 2021 r.
 Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 7 662 759,00 zł brutto.
 Dofinansowanie: 4 379 971,71 zł

Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Jędrzejów – etap I Raków

W ramach zadania wybudowano w roku 2020 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, składające się z: boiska do piłki ręcznej, boiska do koszykówki, boiska do siatkówki oraz kortu tenisowego.
 Wartość inwestycji zgodnie z umową wyniosła 518 073,54 zł brutto.
 Wysokość dofinansowania z RPOWŚ wyniosła 374 694,73 zł.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmował: roboty budowlane - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i urządzeń z nim związanych przy Szkole Podstawowej Rakowie wraz z oświetleniem boiska oraz doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w: Skroniowie, Jasionnie, Łysakowie, Mnichowie, SP Nr 5 w Jędrzejowie, Podchojnach, Potoku Wielkim, Prząsławiu oraz SP nr 3 w Jędrzejowie.

Nowy samochód bojowy dla OSP w Potoku Wielkim

Jednostka OSP w Potoku Wielkim otrzymała nowy samochód bojowy. Zastąpił on 40-letniego mocno wyeksploatowanego STAR-a. Nowy wóz kosztował ponad 1 mln zł. 
Największe koszty poniosła gmina Jędrzejów, która na zakup wyłożyła 450 tys. zł. Ponadto władze gminy wspólnie z jednostką OSP pozyskały na ten cel dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 300 tys. zł oraz 250 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 20 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zakup samochodu dla OSP Zagaje

Pojazd to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem Scania P450XT.
Całkowity koszt jego zakupu wraz ze sprzętem wyniósł 2 miliony 39 tysięcy złotych. 2 miliony na zakup pojazdu gmina uzyskała w ramach programu „Polski Ład” przeznaczonego dla gmin w których działały w przeszłości Państwowe Gospodarstwa Rolne.

BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TECHNICZNEJ POD PRZYSZŁE TERENY INWESTYCYJNE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA JĘDRZEJÓW - ETAP III (ulica Długa).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
 • opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji   o pozwoleniu na budowę,
 • budowę ulicy o nawierzchni asfaltowej z jednostronnym chodnikiem oraz urządzeniem terenów zielonych wzdłuż budowanej drogi,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • budowę sieci wodociągowej,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę sieci elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego z lampami LED,
 • budowę kanału technologicznego.
Koszt inwestycji:
7 424 000,65 zł brutto – wartość realizowanej inwestycji
5 000 000,00 zł – dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład:

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd
 

Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie

Gmina Jędrzejów w dniu 03.11.2020 roku podpisała umowę o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (Edycja 2020)

W dniu 09.11.2020 roku Gmina Jędrzejów podpisała umowę o dofinansowanie w/w inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska szkolnego przy SP Nr 2 w Jędrzejowie poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Całkowita wartość zadania:                 1 470 501,35 zł.

Kwota dofinansowania z MSiT:            499 100,00 zł.

Kwota dofinansowania z RPOWŚ:            940 774,35 zł.


Modernizacja boisk sportowych i budowa boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie

Gmina Jędrzejów w dniu 11.03.2020 roku podpisała umowę o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (Edycja 2019)

W dniu 09.11.2020 roku Gmina Jędrzejów podpisała umowę o dofinansowanie w/w inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektów sportowych, budowa boiska do siatkówki oraz utwardzenie ciągu pieszego przy SP Nr 4 w Jędrzejowie.

 

Całkowita wartość zadania:                  972 495,91 zł.

Kwota dofinansowania z MSiT:                452 716,25 zł.

Kwota dofinansowania z RPOWŚ:           489 152,66 zł.


Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów

 Zakres rzeczowy inwestycji:
 • opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie odpowiednich uzgodnień i pozwoleń na montaż instalacji fotowoltaicznych,
 • wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie projektów i specyfikacji technicznych, t.j dostawa i montaż 113 szt. instalacji fotowoltaicznych.

Wartość umowy: 3 081 821,88 zł

Wartość przyznanego dofinansowania:  1 536 599,92 zł.

Rekonstrukcja  przywracająca  pierwotny charakter  kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915

Gmina Jędrzejów zrealizowała i uzyskała dofinansowanie powyższego zadania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020 w ramach Programu Groby i cmentarze wojenne w kraju.
 • Całkowita wartość zadania:  240 000,00 zł.
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 180 000,00 zł.
Zakres rzeczowy powyższego projektu obejmował: rekonstrukcję zabytkowej, drewnianej kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915, położonego na działce nr 192 przy ul. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie. 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków

 Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych:  
 • w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowie, gmina Jędrzejów,
 • w budynku Przedszkola w Rakowie, gmina Jędrzejów,
 • w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rakowie, gmina Jędrzejów.
 
 Wartość robót wyniosła brutto – 1 091 046,53 zł.
 Wysokość dofinansowania z RPOWŚ wynosi - 752 291,97 zł.

Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2

rondo przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada, Dmowskiego i Parkowej

W ramach inwestycji przebudowany został także 100-metrowy odcinek ul. 11 Listopada, 76-metrowego odcinka ul. R. Dmowskiego oraz 42-metrowego odcinka ul. Parkowej. Przebudowie uległy także istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kolidujących z przebudowywanym w granicach istniejącego pasa drogowego układem drogowym dróg gminnych. Zainstalowano także nowe oświetlenie uliczne, Zmodernizowano przejścia dla pieszych, a przy przejściu obok wiaduktu kolejowego zainstalowano oświetlone oznakowanie wraz z pomiarem prędkości.
Całość inwestycji zamknęła się kosztem 2 235 670,41 zł brutto, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 252 800 zł, a ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500 000 zł.

Cyfrowa gmina

Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Pozyskane środki wynoszą 831 450 zł i stanowią 100 % kosztów realizacji projektu, mającego na celu zwiększenie poziomu cyfryzacji usług publicznych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz poprawę jakości nauczania.

Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów.

W ramach inwestycji wykonano roboty następujące budowlane:
 • budowa odcinka drogi o długości 697 mb o szerokości jezdni 7 mb wraz z przepustami pod drogą, zjazdami i chodnikami o szerokości 2 mb,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa instalacji oświetlenia ulicznego z oprawami energooszczędnymi typu LED,
 • przebudowa i zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • budowa kanału technologicznego,
 • regulacja (przełożenia istniejącego koryta) rzeki Jasionki i jego włączenia w miejscu istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Partyzantów wraz z budową przepustów pod zjazdami.
 Okres realizacji: 2019-2021r.
 Wartość robót budowlanych: 9 025 921,65 zł
 Wysokość dofinansowania w ramach:
 Funduszu Dróg Samorządowych: 5 256 322,00 zł
 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Covid): 1 146 325,95 zł

REMONT UL. BAJKOWEJ W JĘDRZEJOWIe

W ramach  inwestycji przewidziano wykonanie następujących robót:
 • Wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywo łamane
 • Wykonanie w-wy bitumicznej wyrównawczej
 • Wykonanie w-wy bitumicznej ścieralnej grubości 4cm;
 • Wykonanie zabezpieczenia krawędzi nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym
Wartość inwestycji wynosi 611 406,08 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 417 775,00 zł.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 328109T UL. KLASZTORNEJ,
UL. ST. KONARSKIEGO W JĘDRZEJOWIE, JĘDRZEJÓW - PRZĄSŁAW
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO
 

 W ramach zadania wykonano: 
 • przebudowę istniejącego chodnika zlokalizowanego po prawej stronie drogi gminnej  na odcinku od km 0+000 do km 2+330 oraz od km 3+050 do km 3+230; ;
 • budowę ścieżki rowerowej zlokalizowanej po lewej stronie drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 2+325;
 • budowę pobocza bitumicznego prawostronnego szerokości 1,0m na odcinku od km 2+330 – 3+050;
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego po lewej stronie drogi gminnej na odcinku od km 2+325 do km 3+250;
 • budowę ścieżki rowerowej zlokalizowanej po lewej stronie drogi gminnej na odcinku od km 3+260 do km 3+450;

DOFINANSOWANIE 4 524 100,00  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 6 941 431,24  zł

REMONT DROGI GMINNEJ ŁĄCZYN-MAŁY SKRONIÓW

W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie następujących robót:
Wykonanie w-wy podbudowa
Wykonanie w-wy bitumicznej wyrównawczej
Wykonanie w-wy bitumicznej ścieralnej
Wykonanie zabezpieczenia krawędzi nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym
Wartość inwestycji wynosi 1 066 767,91 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 765 373,00,00 zł.

REMONT UL. OKRZEI W JĘDRZEJOWIE

W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie następujących robót:

 • Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni,
 • Remont zniszczonych krawężników i obrzeży betonowych;
 • Remont zniszczonej nawierzchni chodników;
 • Wykonanie w-wy bitumicznej wyrównawczej
 • Wykonanie w-wy bitumicznej ścieralnej grubości 4cm;
 • Regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych;
 • Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni;


Wartość inwestycji wynosi 394 213,45 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 274 420,00 zł.