Budujemy lepszy jędrzejów

Nasze inwestycje za lata 2010 - 2024

inwestycje zaplanowane na 2024 rok

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z PLACEM ZABAW DLA DZIECI W ŁYSAKOWIE DRUGIM

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 1. budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, składającego się z: boiska do piłki ręcznej, boiska do koszykówki, boiska do siatkówki oraz kortu tenisowego;
 2. budowę oświetlenia boiska i placu zabaw oraz wykonanie instalacji monitoringu;
 3. budowę placu zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej;
 4. budowę ogrodzenia boiska wraz z bramą i furtką;
 5. wykonanie ciągu pieszego do boiska o nawierzchni z kostki betonowej;
 6. budowę drogi technologicznej dojazdowej do boiska;
 7. wykonaniu miejsc postojowych przy drodze dojazdowej w ilości 10 szt;
 8. wyposażenie boiska;
 9. montaż trybun;
 10. wykonanie drenażu boiska z odprowadzeniem wody do dołów żwirowych chłonnych.

Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 1 447 712,36 zł brutto.

Inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – dofinansowanie 907 800,00 zł 

Umowny termin zakończenia  – 28.06.2024 r.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PŁYWALNI MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

Przebudowę pomieszczeń oraz rozbudowę obiektu w zakresie:

 1. rozbudowy pawilonu zachodniego budynku krytej pływalni o trakt szerokości równej długości łącznika pomiędzy szkołą a pływalnią;
 2. rozbudowę strefy wejściowej
 3. rozbudowę strefy szatniowo - sanitarnej
 4. rozbudowę i zmianę lokalizacji strefy saunaryjnej;
 5. dobudowę hali basenowej z wieżą ze zjeżdżalniami wraz z dobudową podbasenia;
 6. zmianę lokalizacji zaplecza dla ratowników;
 7. przebudowę pawilonu północnego obiektu na strefę siłowni/sali 10x10 wraz z funkcjami towarzyszącymi;
 8. przebudowę strefy socjalnej - pokój śniadań i szatnia dla personelu;
 9. zmianę lokalizacji wentylatorowni w kondygnacji „-1”;
 10. rozbudowę parkingu wraz z budową nowego zjazdu.

Zmianę w zakresie konstrukcji przegród budowlanych

 1. Doprowadzenie istniejących przegród do izolacyjności spełniającej aktualne wymagania w tym zakresie wraz ze zmianą wizerunku wewnątrz obiektu
Zmianę w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

 1. Modernizację istniejących instalacji oraz wykonanie nowych do obsługi projektowanych pomieszczeń – dostosowanie do niższych parametrów zasilania, zdalny monitoring parametrów pracy central, zmiana sposobu zasilania klimatyzatorów, odzysk ciepła z powietrza.

Zmianę w zakresie instalacji technologii wody basenowej

 1. Wymiana istniejących instalacji oraz wykonanie nowych do obsługi projektowanych dodatkowych basenów;
 2. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez pompy;
 3. Ograniczenie szczytowego poziomu zapotrzebowania na energię cieplną

Zmianę w zakresie źródeł ciepła i energii elektrycznej

 1. Modyfikacja źródeł ciepła;
 2. Rozbudowa instalacji PV;
 3. Wprowadzenie instalacji wysokosprawnej mikrokogenaracji (CHP);
 4. Wprowadzenie instalacji odzysku ciała;
 5. Wprowadzenie instalacji pomp ciepła.

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODCHOJNACH O SALĘ
GIMNASTYCZNĄ I ŁĄCZNIK WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I
POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

Zakres planowanej rozbudowy:

 1. budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym i technicznym;
 2. rozbudowa istniejącego dojazdu i skomunikowanie go z proj. budynkiem hali sportowej;
 3. zagospodarowanie terenu ( dojścia, place zieleń urządzona, mała architektura) w bezpośrednim otoczeniu budynku hali sportowej.

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRONIOWIE O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I ŁĄCZNIK WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

Zakres planowanej przebudowy:

 1. dobudowa do istniejącego budynku Zespołu Placówek Oświatowych obiektu hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym i technicznym;
 2. zagospodarowanie terenu ( dojścia, place, zieleń urządzona, mała architektura) w bezpośrednim otoczeniu proj. rozbudowy budynku o halę sportową z zapleczem.

Szacowana wartość inwestycji wynosi 50 000 000,00 zł.  

Inwestycja planowana do realizacji ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 15 000 000,00 zł

Planowana do realizacji w/ przedsięwzięcia latach 2024-2027

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jasionnie

Projektowany budynek sali gimnastycznej z łącznikiem ze szkołą podstawową pełnić będzie funkcję edukacyjną.

Na program użytkowy budynku składają się następujące pomieszczenia:

 • sala gimnastyczna;
 • zaplecze sali gimnastycznej;
 • szatnia dziewcząt z umywalnią;
 • szatnia chłopców z umywalnią;
 • sanitariaty dla dziewcząt i niepełnosprawnych oraz chłopców;
 • magazyn sprzętu sportowego;
 • pomieszczenie porządkowe;
 • pokój nauczyciela WF;
 • pomieszczenie techniczne – dostępne niezależnie z zewnątrz budynku;
 • komunikacja.

Szacowana wartość inwestycji wynosi 6 000 000,00 zł.

Inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – dofinansowanie 2 817 100,00 zł  

Lata realizacji 2024-2025

Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Planowana do realizacji w/ przedsięwzięcia latach 2024-2026

Szacowana wartość inwestycji wynosi 3 500 000,00 zł.  

Inwestycja planowana do realizacji ze środków KPO i budżetu państwa 3 256 000,00

Cyberbiezpieczny samorząd

Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie w kwocie 850 000 zł  w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.


Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów

Obejmuję realizację TRZECH ZADAŃ:

 1. Zadanie 1 pn.: „Modernizacja i rozbudowa boisk piłkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z kompleksem szkoleniowo edukacyjnym na obiekcie K.S. Naprzód w Jędrzejowie”;
 2. Zadanie 2 pn.: „Dokończenie budowy garażu dla remizy OSP w Potoku Wielkim”;
 3. Zadanie 3 pn.: „Prace wykończeniowe w nowej części remizy OSP w Jasionnie” 

Planowana do realizacji w/ przedsięwzięcia latach 2024-2025

Szacowana wartość inwestycji wynosi 4 440 000,00 zł.  

Inwestycja planowana do realizacji ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 960 000,00 zł

Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Jędrzejów

W ramach zadania planowana jest „Budowa ścieżki rowerowej od węzła „Jędrzejów-Północ” do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków”. 

Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Działania 3.1 Mobilność miejska w MOF (ZIT) Priorytetu 3 Fundusze Europejskie na mobilność miejską programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Wartość inwestycji ok. 6 000 000, 00 zł

Przewidywane dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - 5 006 730,05 zł

Lata realizacji 2024 – 2026


Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Jędrzejowie


Lata realizacji 2024

Wartość inwestycji wynosi około 1 000 000 zł.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

 1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więźby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie;
 2. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie;
 3. Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) – Etap I;
 4. Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) – Etap II;
 5. Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego parku maszynowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej;
 6. Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej;
 7. Konserwacja wyposażenia kruchty południowej, wypraw tynkarsko-malarskich, renowacja posadzki marmurowej kościoła parafialnego Trójcy Świętej w Jędrzejowie;
 8. Konserwacja ścian drewnianego Kościoła parafialnego pw. Św. Szczepana w Mnichowie;
 9. Renowacja ołtarza i Świątyni wewnątrz z malowaniem ” Kościoła parafialnego w Łysakowie;
 10. Konserwacja techniczna i estetyczna wirydarza Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie

Łączna wartość w/w zadań ponad 1 600 000, 00 zł

Lata realizacji 2024 – 2025

inwestycje drogowe

lata 2024-2025

REMONT DROGI GMINNEJ
UL. BAJKOWa W JĘDRZEJOWIE


Lata realizacji 2023-2024
Wartość inwestycji wynosi - 611 406,08 zł.
Dofinansowanie - 417 775,00 zł.

REMONT DROGI GMINNEJ ŁĄCZYN-MAŁY SKRONIÓW


Lata realizacji 2023-2024
Wartość inwestycji wynosi - 1 066 767,91 zł.
Dofinansowanie - 765 373,00,00 zł.


REMONT DROGI GMINNEJ
UL. OKRZEI W JĘDRZEJOWIE


Lata realizacji 2023-2024
Wartość inwestycji wynosi-  394 213,45 zł.
Dofinansowanie - 274 420,00 zł.


inwestycje drogowe - plany na 2024-2025

Gmina Jędrzejów

 • REMONT DROGI GMINNEJ PIASKI-KOPANINY
 • REMONT DROGI GMINNEJ ŁYSAKÓW II - ŁYSAKÓW III
 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KSIĄŻĘ SKRONIÓW

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów (lata 2024 -2025)

Ulice i drogi przewidziane do przebudowy/remontu 2024-2025 w ramach przyznanych środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład 

 • Przebudowa drogi gminnej -  nr 328158T ul. Dojazd w Jędrzejowie
 • Przebudowa drogi gminnej nr 328058T ul. Wesołej w Jędrzejowie
 • Przebudowa drogi gminnej nr 328069T ul. Dygasińskiego w Jędrzejowie
 • Przebudowa drogi gminnej nr 328091T ul. Kieleckiej w Jędrzejowie
 • Przebudowa drogi gminnej nr 328070T ul. Konopnickiej w Jędrzejowie
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podzagaje na działce o nr ewid.310 
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brus na działce o nr ewid. 445 
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Wielki na działce o nr ewid. 862  Obręb 26 Potok Wielki
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Mały na działce o nr ewid. 723/2 obręb 25 Potok Mały
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Mały na działce o nr ewid.727 i 550/1 obręb 25 Potok Mały
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Mały na działce o nr ewid. 720/2  obręb 25 Potok Mały
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Mały na działce o nr ewid. 723/2 obręb 25 Potok Mały
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Wielki na działce o nr ewid. 553 obręb 26 Potok Wielki
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Wielki na działce o nr ewid. 555 obręb 26 Potok Wielki
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prząsław Mały na działce o nr ewid. 315/2 obręb 27 Prząsław
 • Przebudowa drogi gminnej nr 328002T Ignacówka - Podlaszcze
 • Przebudowa drogi gminnej na działce 2/6 obręb 09 Jędrzejów
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilanów na działce o nr ewid.627/3 
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sudół na działce o nr ewid. 512/2 
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mnichów na działce o nr ewid. 985    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mnichów na działce o nr ewid.960/2
 • Przebudowa drogi gminnej nr 328117T Mnichów Starodroże II polegająca na budowie chodnika.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica na działce o nr ewid.277  
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozna na działce o nr ewid.1609,1503 obręb 09 Gozna
 • Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid.314 obręb 05 Jędrzejów
 • Przebudowa drogi gminnej nr 328092T ul. Bolesława Krzywoustego w Jędrzejowie
 • Przebudowa drogi gminnej nr 328095T ul. Sobieskiego
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brynica Sucha na działce o nr ewid.68 i 152 

Szacowana wartość w/w inwestycji ok 11 000 000 zł

W planach też jest, po ogłoszeniu naboru przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach aplikowanie o środki w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na przebudowę n/w ulic: Batalionów Chłopskich, Słowiańskiej, 11 Listopada, Mieszka I, Św. Barbary w Jędrzejowie