41-386-1010  
sekretariat@jedrzejow.eu

ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów

INFORMACJA NA TEMAT INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2017

 

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – etap II planowane wydatki 2 813 353 zł.

 

W bieżącym roku zostały zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego następujące prace:

 1. w dniu 27.02.2017 r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Spokojnej w Jędrzejowie” na potrzeby realizacji robót w ramach przedmiotowego zadania. Wykonawcą dokumentacji był Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zygulski Zbigniew. Dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 20.03.2017 r. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto 9600,00 zł.
 2. w dniu 08.03.2017 r. zostało zlecone wykonanie usługi obejmującej aktualizację i podział dokumentacji kosztorysowej na wymianę opraw oświetleniowych na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w ramach w/w inwestycji. Wykonawcą opracowania była Firma Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Krzysztof Krupiński. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 20.03.2017 r. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto 1000,00 zł.
 3. w dniu 07.03.2017 r. zostało zlecone wykonanie usługi obejmującej aktualizację dokumentacji technicznej na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego dla przedmiotowego zadania. Wykonawcą dokumentacji była firma „DROG-CAD” PROJEKTOWANIE DRÓG. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 23.03.2017 r. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto 4920,00 zł. Ponadto w I półroczu bieżącego roku poniesiono opłatę za umieszczenie i pozostawienie kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 212/34 obręb 3 Jędrzejów, będącej w użytkowaniu wieczystym PKP – zgodnie z umową z dnia 09.06.2016 r. Wysokość wniesionej opłaty wyniosła brutto 10 578,00 zł.
 4. W dniu 08.05.2017 r. podpisano umowę z firmą „TRAKT S.A.” z siedzibą Górki Szczukowskie 1,  na wykonanie „Przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w  Jędrzejowie - ETAP II”. Termin rzeczowego wykonania robót - 28.09.2017 r. Wartość umowna zleconych robót wyniosła brutto 2 632 379,46 zł.
 5. W dniu 08.05.2017 r. podpisano umowę z „MTINWEST” na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu. Wartość umowna przedmiotowej usługi wyniosła brutto 61 900,00 zł.
 6. W dniu 20.07.2017 r. zlecono, na polecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, Pracowni Archeologicznej „KR-Archeo” Kinga Ryba, ul. Ks. Bulandy 35, 32-860 Czchów prowadzenie badań ratowniczych archeologicznych przy inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP II”. Wartość przedmiotowej usługi wyniosła brutto 738,00 zł.
 7. W dniu 12.09.2017 r. podpisano Aneks do umowy z firmą „TRAKT S.A.” z siedzibą Górki Szczukowskie 1, na wykonanie dodatkowego zakresu robót nieobjętego zamówieniem podstawowym, koniecznego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, tj. „Przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w  Jędrzejowie - ETAP II”. Wartość robót objętych aneksem wyniosła brutto 83 760,40 zł.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 2 804 875,86 zł.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie w wysokości 724 024,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 


Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Dr. Kwarty w Jędrzejowie – planowane wydatki 44 820,00 zł.

 

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość zrealizowanych robót budowlanych wyniosła brutto 43 968,81 zł. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 75 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 10.10.2017 r.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 44 818,81 zł.

 


Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Gądzio-Kosa (etap II) - planowane wydatki  84 320,00 zł.

 

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 83 417,37 zł. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 240 mb oraz przebudowę chodnika na odcinku 50 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 10.10.2017 r. 

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 84 317,37 zł.

 


Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Dygasińskiego i ul. Górnej w Jędrzejowie (etap II) – planowane wydatki 127 770,00 zł.

 

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 126 168,48 zł. Zakres robót obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 435 mb oraz ustawienie krawężnika na odcinku 148 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 10.10.2017 r. 

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 127 768,48 zł.

 


Przebudowa zjazdów w ciągu dróg gminnych ul.11 Listopada i ul. A Krajowej na działkę o nr ewid 350/1 w Jędrzejowie– planowane wydatki 22 760,00 zł.

 

W dniu 18.07.2017 r.  podpisano umowę z firmą Usługi Transportowe Piaskowania Sylwester Kowalczyk, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 22 158,45 zł. Zakres robót obejmował przebudowę wjazdu z bloczków betonowych na kostkę brukowa na powierzchni 118 m 2. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.08.2017 r.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 22 758,45 zł.

 


Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Wilanowskiej w Jędrzejowie (miejsca postojowe)– planowane wydatki 28 340,00 zł.

 

W dniu 31.07.2017 r.  podpisano umowę z Firmą „KOMPLEX” Robert Chrzanowski, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 27 060,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie miejsc parkingowych z kruszywa na powierzchni 495 m 2. Roboty wykonano i odebrano w dniu 11.10.2017 r.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 27 860,00 zł.

 


Przebudowa ciągu drogowego na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Murawiec w Jędrzejowie – planowane wydatki 40 315,00 zł.

 

W dniu 18.07.2017 r.  podpisano umowę z  Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 39 312,65 zł. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 161 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 31.08.2017 r.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania  w roku 2017 wyniosła brutto 40 012,65 zł.

 


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka – planowane wydatki  54 225 zł.

 

W dniu 18.07.2017 r.  podpisano umowę z  Zakładem Robót Drogowych „DUKT”  Sp. z o.o., na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 53 323,58 zł. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 175 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 31.08.2017 r.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 54 223,58 zł.

 


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sudół – planowane wydatki 29 260 zł.

 

W dniu 18.07.2017 r.  podpisano umowę z  Zakładem Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o., na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 28 708,20 zł. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 100 mb. Roboty wykonano i odebrano w dniu 31.08.2017 r.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania  w roku 2017 wyniosła brutto 29 258,20 zł

 


Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 35 w m. Prząsław Mały– planowane wydatki 10 881 zł.

 

W dniu 18.07.2017 r. podpisano umowę z firmą Usługi Transportowe Piaskowania Sylwester Kowalczyk, na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła brutto 10 676,40 zł. Zakres prac obejmował ułożenia chodnika z kostki brukowej na powierzchni 65 m2. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.08.2017 r.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 10 876,40 zł.

Zadanie realizowano jest przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Prząsław Mały.

 


 Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk zywiołowych– planowane wydatki własne 540 000 zł.

 

W dniu 20.02.2017 r. Gmina Jędrzejów otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na dofinansowanie w 2017 r.  zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Strażackiej (Nr 328029), Klonowej (Nr 328079), Adolfa Dygasińskiego (Nr 328069) w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+402 - na działkach o nr ewid. 447, 499, 445 i 481/2". Wysokość dotacji - 192 000,00 zł brutto. W związku z powyższym zostały podjęte następujące zobowiązania finansowe w ramach w/w zadania, tj.:

 • w dniu 04.04.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowych DUKT z o.o. z siedzibą ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na wykonanie przebudowy w/w dróg gminnych. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 323 279,79 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 19.07.2017r.
 • w dniu 04.2017 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Suwałą na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania . Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 2500,00 zł brutto
 • w dniu 29.06.2017 r. zlecono firmie Zielony Punkt Paweł Machulski wykonanie i zamontowanie barierki oddzielającej chodnik od rowu na skrzyżowaniu ul. Strażackiej i Klonowej w Jędrzejowie. Wartość zleconych prac wyniosła 1150,00 zł.
 • w trakcie realizacji robót zakupiono i zamontowano właz żeliwny na studni w chodniku za kwotę 191,79 zł brutto.

Łączna wartość zadania z oznakowaniem wyniosła brutto 334 770,35 zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                                  w wysokości 192 000,00 zł.

 

W dniu 03.07.2017 r. Gmina Jędrzejów otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na dofinansowanie w 2017 r.  zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 328014 w miejscowości Borów od km 0+000 - 0+845 na działce o nr ewid. 104", oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 328075 ul. Kazimierza Jeżewskiego w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+173 na działce o nr ewid. 197". Wysokość dotacji - 195 000,00 zł brutto.  W związku z powyższym zostały podjęte następujące zobowiązania finansowe w ramach w/w zadania, tj.:

W dniu 19.10.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym „WOJTRANS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego w Jędrzejowie  na wykonanie przebudowy w drogi gminnej Nr 328014 w miejscowości Borów od km 0+000 - 0+845 na działce o nr ewid. 104. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 279 779,49 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 08.12.2017 r. 

Łączna wartość zadania z oznakowaniem wyniosła brutto 283 688,64 zł. Na powyższe zadanie  uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 160 771,00 zł.

 

W  dniu 19.10.2017 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla  partner: Usługi Transportowe Handlowo – Sprzętowe, Edmund Krupa,  na wykonanie przebudowy w drogi gminnej drogi gminnej Nr 328075 ul. Kazimierza Jeżewskiego w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+173 na działce  o nr ewid. 197. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 150 112,89 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 08.12.2017r.

Łączna wartość zadania z oznakowaniem wyniosła brutto 153 122,04  zł. Na powyższe zadanie  uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                       w wysokości 76 597,00 zł.

 

W dniu 28.07.2017 r. Gmina Jędrzejów otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na dofinansowanie w 2017 r. zadań pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 328060 ul. Sadowej w Jędrzejowie  od km 0+000 - 0+256 na działce o nr ewid. 215"

oraz

„Przebudowa drogi gminnej Nr 328016  w miejscowości Brynica Sucha od km 0+000 - 1+000 na działkach o nr ewid. 110/1, 110/2, 110/3 i 111". 

Wysokość dotacji - 278 000,00 zł brutto.

W związku z powyższym zostały podjęte następujące zobowiązania finansowe w ramach w/w zadania, tj.:

 • w dniu 19.10.2017 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: Lider: Zakład Robót Drogowych Dukt Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny Partner: Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowo- Handlowe „Dróg-Pol” Paulina Kamińska na przebudowę drogi gminnej Nr 328060 ul. Sadowej w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+256 na działce o nr ewid. 215. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 123 860,63  zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 08.12.2017r.

 

Łączna wartość zadania z oznakowaniem wyniosła brutto 126 769,78 zł. Na powyższe zadanie  uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                     w wysokości 99 088,00 zł.

 

 • w dniu 19.10.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce na przebudowę drogi gminnej Nr 328016  w miejscowości Brynica Sucha od km 0+000 - 1+000 na działkach o nr ewid. 110/1, 110/2, 110/3 i 111. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 170 680,95  zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 08.12.2017 r.

 

Łączna wartość zadania z oznakowaniem wyniosła brutto 174 390,10 zł. Na powyższe zadanie  uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                     w wysokości 135 806,00 zł.

 

W dniu 24.10.2017 r. Gmina Jędrzejów otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na dofinansowanie w 2017 r.  zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów-Lasków od km 0+000 - 0+590 na działce o nr ewid. 1/3". Wysokość planowanej dotacji wynosi 182 000,00 zł brutto. W związku z powyższym zostały podjęte następujące zobowiązania finansowe w ramach w/w zadania, tj.:

w dniu 27.11.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym „WOJTRANS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głowackiego w Jędrzejowie na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów-Lasków od km 0+000 - 0+590 na działce o nr ewid. 1/3. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła brutto 266 707.05 zł.

 • z uwagi na poprawę bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania z ul. Małogoską zlecono dodatkowo wykonanie poszerzenia przepustu za kwotę 200,00 zł brutto. Roboty wykonane i odebrane w dniu 15.12.2017 r.

 

Łączna wartość zadania wyniosła brutto 272 630,20 zł. Na powyższe zadanie  uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 182 000,00 zł.

 

Łączna długość przebudowanych w/w dróg wyniosła 3 266 mb.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 1 348 071,11 zł, w tym:

 • środki z budżetu Miasta i Gminy w wysokości 501 809,11 zł brutto,
 • środki z dotacji celowej uzyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 846 262,00 zł.

  


Dotacja celowa udzielona przez Gminę Jędrzejów dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację  dróg powiatowych – 100 000,00 zł.

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2017 dla Starostwa Powiatowego wykonano modernizację następujących dróg powiatowych:

 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 0271T Jędrzejów – Wilanów – dr woj.728 od km 0+835 – 0+995, 1+150 – 1 +440, 1+890 – 2+700 dł. 1260 mb”. Wartość robót wyniosła 288 468,94 zł. W dniu 11.12.2017r. dokonano odbioru robót. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów  przedmiotowego zadania wyniosła 10 000,00 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 0149T Podchojny – Kulczyzna” polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Podchojny od km 1+350 do km 1+450 szer.1,3 mb W dniu 04.10.2017 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 100 mb, wartość robót wyniosła 39 447,33 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów  przedmiotowego zadania wyniosła 20 000,00 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 0161T Podlesie – Wygoda – Brus – Antonów” polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Brus od km 3+000 do km 3+100 szer. 1,3 mb W dniu 04.10.2017 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 100 mb, wartość robót 23 228,55 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 10 000,00 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów – Kulczyzna – Raków – Gozna – Mokrsko Dolne – Sobków” polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Raków od km 4+526 do km 4+601 szer. 1,3 mb. W dniu 04.10.2017 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 75 mb, wartość robót 41 054,33 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów  przedmiotowego zadania wyniosła 20 000,00 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 0173T Skroniów – Potok Wielki – Potok Borów – Krzcięcice” Polegająca na wykonaniu nr 0173T Skroniów – Potok Wielki – Potok Borów – Krzcięcice” polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Potok Wielki od km 3+215 do km 3+420 długości 205 mb szerokości 1,3 mb. W dniu 01.08.2017 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 205 mb, wartość robót 44 513,58 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 20 000,00 zł.
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 0164T Raków – Wolica” polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Wolica od km 2 +379 do km 2+590 długości 211 mb szerokości 1,5 mb. W dniu 01.08.2017 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 211 mb, wartość robót 46 319,34 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów  przedmiotowego zadania wyniosła 20 000,00 zł.

 

Łączny udział Gminy Jędrzejów w kosztach w/w robót wyniósł 100 000,00 zł.

 


 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. F. Przypkowskiego w Jędrzejowie

 

plan: 10 000,00 zł

wykonanie: 9 265,00 zł

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2017 r. wyniosła brutto – 9 265,00 zł

 

w tym:

 • projekt rozbudowy oświetlenia –   1 500,00 zł
 • wykonanie oświetlenia ulicznego – 6 765,00 zł
 • nadzór – 1 000,00 zł

 


Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. St. Okrzei w Jędrzejowie

 

plan: 92 300,00 zł

wykonanie : 92 256,17 zł

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2017 r. wyniosła brutto – 92 256,17 zł.

 

w tym:

 • budowa oświetlenia – 90 256,17 zł
 • nadzór – 2 000,00 zł

 


Budowa oświetlenia w parku przy ul. F. Przypkowskiego

 

plan: 47 700,00 zł

wykonanie: 39 666, 15 zł

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2017 r. wyniosła brutto – 39 666,15 zł.

 

w tym:

 • dziennik budowy – 20,00 zł
 • budowa oświetlenia – 39 146,15 zł
 • nadzór – 500,00 zł

 


Wykonanie oświetlenia ulicznego w Laskowie

 

plan: 6 000,00 zł

wykonanie: 5 961,36 zł

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2017 r.  wyniosła brutto – 5 961,36 zł.

 

w tym:

 • przyłącze elektryczne – 161,36 zł
 • dokumentacja projektowa – 5 800,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa  Lasków

 


Budowa oświetlenia ulicznego w Potoku Wielkim

 

plan: 9 500,00 zł

wykonanie: 9 471,00 zł

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2017 r. wyniosła brutto – 9 471,00 zł

Zadanie inwestycyjne wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Potok Wielki.

 


 Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - planowane wydatki 150 890,00 zł.

 

W dniu 14.06.2017 r. podpisano umowę z firmą „DROG-CAD” PROJEKTOWANIE DRÓG, Dominik Morawski, na wykonanie dokumentacji projektowej  na budowę infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny  inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wartość umowna usługi wyniosła 129 000,00 zł brutto.

W dniu 15.12.2017 r. Wykonawca przedmiotowej usługi przekazał dokumentację techniczną opracowaną na podstawie zawartej w/w umowy.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 129 000,00 zł.

 


Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Jędrzejów - planowane wydatki 9833,00 zł.

 

W dniu 20.11.2017 r. podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski, na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowości Raków, gmina Jędrzejów”.  Wartość umowna usługi wynosi 9 800,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy – 15.02.2018 r.

Środki finansowe za zrealizowanie w/w usługi zostały uchwałą  Nr XLI/385/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21.12.2017 r. ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i będą wydatkowane w terminie do 30.03.2018 r.

 


Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - planowane wydatki 39 694,00 zł.

 

W dniu 11.05.2017 r. podpisano umowę z firmą „KOLPROJEKT” Biuro Projektowe Krzysztof Oleś, na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania. Wartość umowna przedmiotu umowy 24 723,00 zł brutto.  Dokumentacja została opracowana i przekazana przez Wykonawcę w dniu 20.12.2017 r.  

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 24 723,00 zł brutto

 


 Zakup i montaż elementów placu zabaw w Chorzewie - planowane wydatki 5184 zł.

 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zrealizowano w dniu 10.11.2017 r. i poniesiono wydatki w kwocie 5 183,99 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chorzewa.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2017 wyniosła brutto 5 183,99 zł brutto

 


Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskowie - planowane wydatki 12 267,00 zł.

 

W dniu 14.06.2017 r. podpisano umowę z firmą „KOMPLEX”, na wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Laskowie. Wartość zleconych robót wyniosła brutto 12 200,00 zł.  Roboty zostały wykonane i  odebrane w dniu 20.06.2017 r. Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Lasków.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania  w roku 2017 wyniosła brutto 12 200,00 zł.

 


Rewitalizacja parku "Stary Sad" na dz. Nr 844 w Mnichowie - planowane wydatki 16 000,00 zł.

 

W dniu 08.05.2017 r. zlecono Pracowni Badań i Studiów Archeologicznych ARCHO-bis Czesław Hadamik  wykonanie II etapu ratowniczych badań wykopaliskowych w obrębie działki o nr ewid. 844 w miejscowości Mnichów, gmina Jędrzejów. Wartość zleconych prac wyniosła 16 000,00 zł. Prace zostały zakończone.

Zaplanowane na rok bieżący wydatki na realizację przedmiotowego zadania w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mnichów zostały wykorzystane w całości.

 


Wykonanie ścianki działowej w budynku Pawilonu Sportowego (świetlica wiejska) w Piaskach - planowane wydatki 9 000,00 zł.

 

W dniu 04.09.2017 r. zlecono firmie Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Grad wykonanie ścianki działowej w budynku Pawilonu Sportowego w Piaskach. Prace zostały wykonane zgodnie z w/w zleceniem. Wartość wykonanych prac wyniosła 9 000,00 zł brutto.

 

Zaplanowane na rok bieżący wydatki na realizację przedmiotowego zadania w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Piaski zostały wykorzystane w całości.

 


Wykonanie i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Skroniowie - planowane wydatki 8 000,00 zł.

 

W dniu 27.03.2017 r. zlecono firmie „DEHMET” Hubert Gajos  wykonanie ogrodzenia świetlicy. Wartość zleconych robót wyniosła brutto  8 000,00 zł.  Ogrodzenie zostało wykonane i zamontowane.

Zaplanowane na rok bieżący wydatki na realizację przedmiotowego zadania w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Skroniów zostały wykorzystane w całości.

 


Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wólka dz. nr 123 FS  - planowane wydatki 2 500,00 zł.

 

W dniu 08.06.2017 r. zlecono firmie „KOMPLEX” wykonanie montażu ogrodzenia placu zabaw. Zakres robót obejmował  wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego o łącznej długości 27 mb. Wartość wykonanych robót wyniosła 2 499,97 zł brutto. Roboty wykonano i odebrano w dniu 25.07.2017 r. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wólka.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania  w roku 2017 wyniosła brutto 2 499,97 zł.

 


Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łączynie - planowane wydatki 4 500,00 zł.

 

W ramach zadania zakupiono telewizor wraz z niezbędnym osprzętem z przeznaczeniem na wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łączynie. Koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 4 500,00 zł brutto.

Zaplanowane na rok bieżący wydatki na realizację przedmiotowego zadania w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Łączyn zostały wykorzystane w całości.

 


Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Prząsławiu - planowane wydatki 4 296,00 zł.

 

W ramach zadania zakupiono zestaw nagłośnieniowy z przeznaczeniem na wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Prząsławiu. Koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 4 500,00 zł brutto.

Zaplanowane na rok bieżący wydatki na realizację przedmiotowego zadania w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Prząsław zostały wykorzystane w całości.

 


Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 48 800,00 zł.

 

W dniu 20.11.2017 r. podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski, na wykonanie dokumentacji projektowych dla: budynku Szkoły Podstawowej, Punktu Przedszkolnego      i  Biblioteczno-Świetlicowego w miejscowości Łysaków Drugi oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prząsław. Wartość przedmiotu umowy wynosi 48 800,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy – 15.03.2018 r.

Środki finansowe za zrealizowanie w/w usługi zostały uchwałą  Nr XLI/385/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21.12.2017 r. ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i będą wydatkowane w terminie do 30.04.2018 r.

 


Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - planowane wydatki 49 200,00 zł.

 

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów na rok 2017 zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Książe Skroniów.

W  dniu 07.11.2017 r. została podpisana umowa z firmą EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j. na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej w miejscowości Książe Skroniów wraz z pompownią.

Wartość przedmiotu umowy - 1 569 480,00 zł brutto, z czego za wykonanie dokumentacji projektowej 49 200,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem przypada na koniec lutego 2018 r.

Środki finansowe za zrealizowanie w/w usługi projektowej w ramach przedmiotowego zadania zostały uchwałą  Nr XLI/385/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia  21.12.2017 r. ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i będą wydatkowane w terminie do 30.04.2018 r.

 


Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej usytuowanych na działce o nr ewidencyjnym 841/8 w Skroniowie, gmina Jędrzejów (etap I i II) - planowane wydatki 134 945,00 zł.

 

Środki zabezpieczone w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano na uregulowanie należności za przejęcie prawa własności do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej usytuowanych na działce o nr ewidencyjnym 841/8 w Skroniowie, gmina Jędrzejów - wykonanych na własny koszt w dwóch etapach przez Państwo Grażynę i Zdzisława Florczyk. Na podstawie zawartych umów z dnia 31.10.2017 r. oraz z dnia 22.12.2017 r. za przejęcie w/w sieci Gmina Jędrzejów poniosła w roku 2017 łączne wydatki w wysokości 134 124,90 zł brutto.