41-386-1010  
sekretariat@jedrzejow.eu

ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów

 

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2016 R.

 

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie – planowane wydatki 4 852 911,00 zł.

 

Zakres rzeczowo-finansowo-terminowy przygotowania i realizacji przedmiotowego zadania obejmowała następujące działania:

 

 1. w dniu 25.04.2016 r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Przemysłowej w Jędrzejowie” na potrzeby realizacji robót w ramach przedmiotowego zadania. Wykonawcą dokumentacji był Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zygulski Zbigniew. Dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 23.05.2016 r. Wartość umowna w/w usługi wyniosła brutto 9840,00 zł.
 2. w dniach 09.06.2016 r. i 15.07.2016 r. podpisano umowy z PKP S.A. na umieszczenie i pozostawienie kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 212/24 i 212/34 obręb 3 Jędrzejów, będącej w użytkowaniu wieczystym PKP. Wysokość poniesionej opłaty za powyższe wyniosła łącznie brutto 18 696,00 zł. Jednocześnie na podstawie noty obciążeniowej z dnia 17.11.2016 r. Wykonawca robót budowlanych – firma TRAKT S.A. została obciążona kwotą 3690,00 zł brutto, tytułem czynszu dzierżawy gruntu kolejowego (zajęcia terenu kolejowego) na potrzeby realizacji robót w ramach przedmiotowego zadania. Kwota została wpłacona przez Wykonawcę na konto Urzędu i tym samym wysokość poniesionej opłaty przez Gminę Jędrzejów na rzecz PKP S.A. wyniosła 15 006,00 zł brutto.
 3. w dniu 01.07.2016 r. zlecono wykonanie wykoszenia i uporządkowania działki o nr ewid. 84 obręb 9 Jędrzejów dla potrzeb składowania materiałów z rozbiórki elementów drogowych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Koszt wykonania prac porządkowych wyniosła brutto 961,20 zł.
 4. w dniu 04.07.2016 r. podpisano umowę z firmą „TRAKT S.A.” z siedzibą Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów na wykonanie „Przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w  Jędrzejowie - ETAP I”. Ponadto w dniu 14.10.2016 r. podpisano aneks do w/w umowy na wykonanie dodatkowego zakresu robót (zamówienia dodatkowego) nieobjętego zamówieniem podstawowym, niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 30.11.2016 r. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła brutto 4 611 756,99 zł.
 5. w dniu 04.07.2016 r. podpisano umowę z „MTINWEST” Marcin Tompolski na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu. Wartość umowna wykonanej usługi wyniosła brutto 89 600,00 zł.
 6. za przygotowanie trzech dzienników budowy na potrzeby realizacji inwestycji poniesiono wydatek w wysokości brutto 30,00 zł.
 7. w dniu 26.08.2016 r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu ADIR Sp. z o.o., ul. Na Stadion 50/307, 25-127 Kielce opracowanie zmiany rozwiązań projektowych w projekcie budowlanym „Budowy kanalizacji deszczowej na terenie kolejowym PKP S.A. linii Nr 008 Warszawa-Kraków, na terenie gminy Jędrzejów”, dotyczących usytuowania wpustów ulicznych w pasie drogowym  Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Przedmiot usługi został wykonany i przekazany w dniu 07.09.2016 r. Wartość zrealizowanych prac projektowych wyniosła brutto 2460,00 zł.
 8. w dniu 12.09.2016 r. zlecono firmie „DROG-CAD” PROJEKTOWANIE DRÓG Dominik Morawski wykonanie usługi obejmującej wydzielenie zakresu robót budowlanych dla etapu II i III z dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie”, na potrzeby wniosku o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przedmiot usługi został wykonany i przekazany w dniu 15.09.2016 r. Wartość zrealizowanych prac projektowych wyniosła brutto 2460,00 zł.                                                  

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto 4 732 114,19 zł.

Na realizację omawianego zadania inwestycyjnego Gmina Jędrzejów otrzymała  dofinasowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w łącznej wysokości brutto 2 252 911,00 zł.                         


 

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Gądzio-Kosa – planowane wydatki 45 000 zł.

 

W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni oraz ułożono chodnik na odcinku o łącznej długości 199 m. Wykonawcą robót była firma „KOMPLEX” Robert Chrzanowski.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto 43 785,00 zł.


 

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Warsztatowej – planowane wydatki 27 164,90 zł.

W ramach przedmiotowego zadania ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 60 m. Wykonawcą robót była firma „Transbud” Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. j.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto 28 045,74 zł.


 

Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Górnej i Dygasińskiego w Jędrzejowie – etap I – planowane wydatki 45 000 zł.

W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni na odcinku 260 m oraz  ułożono chodnik o powierzchni 37 m2. Wykonawcą robót była firma „Transbud” Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp.j.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto 44 627,61 zł.


 

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 35 w m. Prząsław Mały – planowane wydatki 7 787 zł.

W ramach zadania ułożono chodnik o powierzchni 42 m2. Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowo – Mostowych  Janusz Pędzik.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto 7 780,00 zł.


    

Dotacja celowa Gminy Jędrzejów dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację  dróg powiatowych – 150 000,00 zł.

 

W ramach dotacji celowej udzielonej przez Gminę Jędrzejów w roku 2016 dla Starostwa Powiatowego wykonano modernizację następujących dróg powiatowych:

 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0211T Chorzewa – Lasków na odcinku Lasków przez wieś”. W dniu 24.06.2016 r. dokonano obioru drogi o łącznej długości 600 mb, wartość robót wyniosła 111 339,29 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów  przedmiotowego zadania wyniosła 55 669,65 zł.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice – Rakoszyn – Nowa Wieś – Brynica Sucha – Skroniów – Łączyn – Ludwinów – Węgleniec – Dalechowy polegająca na budowie chodnika w m. Skroniów”. W dniu 24.06.2016 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 180 mb, wartość robót wyniosła 28 975,11 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 14 487,55 zł.
 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0173T Skroniów – Potok Wielki – Potok – Borów – Krzcięcice polegająca na wykonaniu chodnika w m. Potok Wielki”. W dniu 13.06.2016 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 260 mb, wartość robót 57 642,72 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów  przedmiotowego zadania wyniosła 28 821,36 zł.
 4. „Przebudowa drogi powiatowej Jędrzejów – Wilanów – Lasków , polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jędrzejów w obrębie skrzyżowania z ul. Wilanowską”. W dniu 23.06.2016 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 302 mb, wartość robót 64 463,38 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów  przedmiotowego zadania wyniosła 32 231,70 zł.
 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0149T Podchojny - Kulczyzna polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Podchojny w km 1+460 do km 1+600”. W dniu 25.11.2016 r. dokonano obioru chodnika o łącznej długości 140 mb, wartość robót 92 301,66 zł. Dofinansowanie Gminy Jędrzejów przedmiotowego zadania wyniosła 18 789,74 zł.

Łączny udział Gminy w kosztach w/w robót wyniósł 150 000,00 zł.


 

 1. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – planowane wydatki (wkład własny) 860 000 zł.

 

W roku 2016 w ramach przedmiotowego zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 

 1. „Przebudowa ul. Dr Stanisława Sędka od km 0+000 do km 0+503 na działkach o nr ewid. 178/2, 179/2, 180/2, 181/2, 182/2, 183/2, 184/2, 185/2, 186/2, 192, 193/4, 193/5, 193/12, 193/13, 149/1”. Wartość robót wyniosła 265 421,70 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 96 600,00 zł.
 2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+605 – na działce o nr ewid. 76”. Wartość robót wyniosła 107 302,74 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 85 842,00 zł.
 3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potok Wielki od km 0+412 do km 0+978 – na działce o nr ewid. 1024”. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna od km 0+465 do km 1+060 na działkach o nr ewid. 484, 496”. Wartość robót wyniosła 129 217,28 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 103 373,00 zł.
 4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna od km 0+465 do km 1+060 na działkach o nr ewid. 484, 496”, Wartość robót wyniosła 90 480,65 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw   Wewnętrznych i Administracji w kwocie 72 384,00 zł. Wykonawcą robót na w/w czterech zadaniach było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą ul. 17-go stycznia 11, 27-200 Starachowice.
 5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sudół od km 0+359 do km 0+980 – na działce o nr ewid. 501/5”. Wartość robót wyniosła 163 778,19 zł. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 130 023,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Artur Piwowar, Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny.
 6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mnichów od km 0+000 do km 0+475 oraz od km 0+725 do km 1+350 – na działkach o nr ewid. 965/4 i 1225”. Wartość robót wyniosła 278 457,86 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 150 000,00 zł
 7. „Przebudowa drogi gminnej nr 328003 Kulczyzna – Podlaszcze od km 0+000 – 0+370 na działce o nr ewid. 338/1, od km 0+000 – 0+720 na działce o nr ewid. 338/2, od km 0+000 – 0+960 na działce o nr ewid. 201/3 i od km 0+000 – 0+155 na działce o nr ewid. 201/4”. Wartość robót wyniosła 633 322,08 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 337 680,00 zł.
 8. „Przebudowa drogi gminnej Potok Wielki – Potok Mały w km 0+000 – 0+685 na działkach o nr ewid. 1385 i 705/2”. Wartość robót wyniosła 165 712,37  zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 122 280,00 zł.
 9. „Przebudowa drogi gminnej nr 328037 ul. Browarnej w Jędrzejowie od km 0+000 – 0+066 na działce o nr ewid. 458”. Wartość robót wyniosła 100 861,23 zł. Na powyższe zdanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 55 150,00 zł.

 

Całkowity koszt poniesionych nakładów finansowych na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyniósł 1 968 464,42 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosło 1 153 332,00 zł, zaś wkład własny z budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów wyniósł  815 132,42 zł.


 

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w "Łączkach" w Wilanowie.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto – 19.250,00 zł.

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mnichowie.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania  w 2016 r. wyniosła brutto – 10.000,00 zł.

 

Wykonanie oświetlenia parkingu (przy rehabilitacji).

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto – 9.998,00 zł.

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Potok Mały.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto – 9.993,00 zł.

 

Wykonanie oświetlenia w parku przy ul. Przypkowskiego.

Całkowita wysokość środków poniesionych na wykonanie projektu budowlanego w ramach przedmiotowego zadania  w 2016 r. wyniosła brutto – 15.000,00 zł.

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Walerona.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania  w 2016 r. wyniosła brutto – 9.947,58 zł. 


 

Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (przebudowa Rynku w Jędrzejowie) - planowane wydatki 500 000 zł.

 

Zakres rzeczowo-finansowo-terminowy przygotowania i realizacji przedmiotowego zadania obejmowała następujące działania:

 

 • W dniu 07.03.2016 r. podpisano umowę z Krawczyk Ustupski Architekci Spółka Partnerska na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (przebudowa rynku w Jędrzejowie). Wartość umowna przedmiotowej usługi wynosi 485 000,00 zł brutto. Termin wykonania podzielono na trzy etapy: etap I koncepcja pokonkursowa z terminem wykonania do 13.05.2016 r., etap II opracowanie projektu budowlanego z terminem wykonania do 14.10.2016 r. i etap III opracowanie projektu wykonawczego z terminem wykonania do 15.12.2016 r. Jednocześnie w dniu 14.10.2016 r. podpisano Aneks Nr 1 do w/w umowy na przedłużenie terminu wykonania i oddania etapu II prac projektowych, opracowanie projektu budowlanego z terminem wykonania do 15.12.2016 r., natomiast w dniu 15.12.2016 r. podpisano Aneks Nr 2 do w/w umowy na przedłużenie terminu wykonania i oddania etapu III prac projektowych, tj. opracowanie projektu wykonawczego z terminem wykonania do 31.03.2017 r. Mając na uwadze powyższe do 15.12.2016 r. przekazano I i II etap prac projektowych, za które uregulowano należność w łącznej wysokości 315 000,00 zł brutto. Kwotę 170 000,00 zł brutto zabezpieczono uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie w wykazie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • W dniu 16.05.2016 r. zlecono spółce Krawczyk Ustupski Architekci Spółka Partnerska wykonanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego w zakresie „Przebudowy skrzyżowania                Przypkowskiego i ul. Partyzantów w Jędrzejowie na skrzyżowanie z ruchem okrężnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Usługa została wykonana i przekazana w dniu 15.12.2016 r. Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 10 000,00 zł brutto.
 • W dniu 14.06.2016 r. zlecono firmie TRAFPROJECT Elwira Masłowska wykonanie koreferatu dla zadania związanego z „Przebudową Rynku w Jędrzejowie”. Usługa została wykonana                      w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 29.07.2016 r. Wartość przedmiotowej usługi wyniosła 5 000,00 zł brutto.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto 330 000,00 zł.


 

Rewitalizacja terenu boiska treningowego KS "NAPRZÓD" - etap II - planowane wydatki 20 000,00 zł.

 

W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę  z firmą „PANEL-POL” s.c. na realizację robót na przedmiotowym zadaniu. Wartość umowna wykonanych robót wyniosła brutto 17 962,00 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 23.11.2016 r.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto 17 962,00 zł.


 

Wykonanie i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej , zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z utwardzeniem części działki nr 382/1 w Laskowie - planowane wydatki 17 437,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego wykonano:

 • demontaż starego ogrodzenia w ilości  162 m
 • dostawę i montaż nowego ogrodzenia  betonowego o wysokości 1,5m  w ilości 162 m
 • montaż ogrodzenia betonowego w ilości 40 m ( ogrodzenie inwestora)
 • dostawę i montaż nowego żelbetowego  zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 10 m3 wraz z  podłączeniem do niego instalacji kanalizacyjnej budynku świetlicy wiejskiej
 • utwardzenie  powierzchni gruntu  (30 m 2 ) obejmujące wykonanie podbudowy z kruszywa  grubości 30 cm a następnie ułożenie kostki betonowej będącej własnością inwestora.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto 17 400,00.zł

 


 

Rewitalizacja parku "Stary Sad" na dz. Nr 844 w Mnichowie - planowane wydatki 14 995,00 zł.

 

Zakres rzeczowo-finansowo-terminowy przygotowania i realizacji przedmiotowego zadania obejmowała następujące działania:

 

 • W dniu 20.04.2016 r. zlecono Pracowni Badań i Studiów Archeologicznych ARCHO-bis Czesław Hadamik opracowanie programu badań archeologicznych terenu działki o nr ewid. 844 w miejscowości Mnichów, gmina Jędrzejów na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Rewitalizacja parku „Stary Sad” w miejscowości Mnichów”. Wartość zleconej usługi wyniosła 2000,00 zł brutto. Dokument został opracowany i przekazany w ustalonym terminie.
 • W dniu 20.04.2016 r. zlecono Zakładowi Badań Nieniszczących KPG sp. z o.o., Pod Strzechą 19, 31-352 Kraków wykonanie badań geofizycznych – wstępnych (Etap I) dla potrzeb przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość zleconej usługi wyniosła 3075,00 zł brutto. Dokument został opracowany i przekazany w ustalonym terminie.
 • W dniu 23.06.2016 r. zlecono Zakładowi Badań Nieniszczących KPG sp. z o.o., Pod Strzechą 19, 31-352 Kraków wykonanie badań geofizycznych – szczegółowych (Etap II) dla potrzeb przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość zleconej usługi wyniosła 4920,00 zł brutto. Dokument został opracowany i przekazany w ustalonym terminie.
 • W dniu 07.11.2016 r. zlecono Pracowni Badań i Studiów Archeologicznych ARCHO-bis Czesław Hadamik, wykonanie I etapu ratowniczych badań wykopaliskowych w obrębie działki o nr ewid. 844 w miejscowości Mnichów, gmina Jędrzejów na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Wartość zleconej usługi wyniosła 5000,00 zł brutto. Dokument został opracowany i przekazany w ustalonym terminie.

 

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, w 2016 r. wyniosła brutto 14 995,00 zł.

 


 

Zakup materiałów budowlanych do wykończenia świetlicy wiejskiej w Prząsławiu wraz z wykonaniem usługi budowlanej wykończenia Sali w świetlicy wiejskiej w Prząsławiu - planowane wydatki 7 016,00 zł.

 

Materiały budowlane zostały zakupione zgodnie z planem i środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel w ramach funduszu sołeckiego. Materiały zostały użyte do wykończenia pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prząsław.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania                                 w 2016 r. wyniosła brutto 7 016,00 zł.


 

Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wólka dz. nr 123 - planowane wydatki 2 195,00 zł.

 

W ramach przedmiotowego zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie  panelowe na podmurówce o długości 22,5 m

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w 2016 r. wyniosła brutto 2 100,00 zł.

 


 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

Wykonanie i montaż piłkochwytów wzdłuż drogi gminnej Piaski Zawodzie na stadionie KS Piaskowianka – planowane wydatki 8 200 zł.

 

W roku 2016 w ramach inwestycji realizowanej ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano piłkochwyty przy boisku Klubu Sportowego "Piaskowianka"  w miejscowości Piaski.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania                                    w 2016 r. wyniosła brutto 8 200,00 zł.