41-386-1010  
sekretariat@jedrzejow.eu

ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2015 roku

 

1. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Partyzantów , H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego   w Jędrzejowie.

 

Zadanie realizowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego w 2015r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę SKANSKA S.A  z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9 w Warszawie. Wartość umowy  2 414021,40 zł.

Na powyższą inwestycję podpisano umowę o dofinansowanie z Wojewodą Świętokrzyskim.

Wartość dofinansowania 984 068,00 zł.  Przeprowadzone postępowanie oprócz części drogowej i oświetlenia obejmowało również budowę kanalizacji deszczowej o wartości 268 869,24 zł. W dniu 18.06.2015r. wystąpiono do Wojewody o zaliczenie kanalizacji deszczowej jako koszt kwalifikowalny. Dnia 30.06.2014r. otrzymano zgodę na dofinansowanie kanalizacji deszczowej oraz remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Partyzantów , obejmujący wyminę istniejących opraw na oprawy energooszczędne typu LED, oraz remont azylu i przejść dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów.

Na remont oświetlenia i azylu ogłoszono nowe postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę firmę SKANSKA S.A z siedzibą  przy ul. Gen. J. Zajączka 9 w Warszawie.

Wartość zadania razem z nadzorem inwestorskim wyniosła 2 659 079,52 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania w ramach NPPDL wyniosła 1 189 394,00 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 09.11.2015r.


 

2. Przebudowa drogi w miejscowości Zagaje na odcinku 300 mb.

 

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny  za kwotę brutto 52 440,44 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.09.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 52 440,44 zł.


 

3. Przebudowa drogi w miejscowości Piaski – Zawodzie na odcinku 112 mb.     

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą  w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny  za kwotę brutto 17 827,37 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.09.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 17 827,37 zł.

 


 

4. Przebudowa dróg w miejscowości Łysaków na odcinku 233 mb + 610 m2.             

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wyłoniono wykonawcę , Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą  w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny  za kwotę brutto 69 969,96 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.09.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 69 969,96 zł.


 

5. Przebudowa drogi w miejscowości Sudół na odcinku 195 mb.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wyłoniono wykonawcę , Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą  w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny  za kwotę brutto  35 025,26 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.09.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 35 025,26 zł.


 

6. Przebudowa drogi w miejscowości Jasionna-Rakówek na odcinku 220 mb.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wyłoniono wykonawcę , Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny  za kwotę brutto  38 034,06 zł.

W trakcie realizacji robót z uwagi na bezpieczeństwo zlecono roboty dodatkowe .

Roboty wykonane i odebrane w dniu 28.09.2015. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 46 259,58 zł.


 

7. Przebudowa drogi w miejscowości Potok – Zalesie.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą  w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny  za kwotę brutto  68 842,95 zł. 

Z uwagi na oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protokołem konieczności zwiększono zakres robót o kwotę 27 603,93 zł. 

Na drogę uzyskano dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych. W celu dokończenia zadania wystąpiono ponownie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie w kwocie 10 000 zł i uzyskano akceptację. Po przeprowadzeniu postępowania wyłoniono wykonawcę – firmę „WOJTRANS” z  Jędrzejowa z którym podpisano umowę na kwotę 26 959,14 zł.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 30.12.2015r. na odcinku 649 mb.

Łączna wartość poniesionych nakładów wyniosła 123 406,02 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 35 000 zł.


      

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

I. PROMESA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 13.02.2015 r. – wysokość planowanej dotacji 650 000 zł na n/w zadania:

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasków od km 0+000 do km 0+475 na działce o nr ewid. 492:
  • wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 59 543,07 zł
  • wartość dofinansowania: 47 634,00 zł
  • wkład własny gminy: 11 909,07 zł
 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podchojny od km 0+000 do km 0+110 na działce  nr ewid. 723 oraz od km 0+000 do km 0+561 na działce o nr ewid. 659:
  • wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 134 304,56 zł
  • wartość dofinansowania: 103 657,00 zł
  • wkład własny gminy: 30 647,56 zł
 3. Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Łysaków Pod Lasem od km 0+077 do km 0+277 –  na działce o nr ewid. 610, od km 0+000 do km 0+250 – na działce o nr ewid. 602, od km 0+000 do km 0+470 – na działce o nr ewid. 608 oraz od km 0+274 do km 0+429 – na działce o nr ewid. 607:
  • wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 113 859,87 zł
  • wartość dofinansowania: 91 087,00 zł
  • wkład własny gminy: 22 772,87 zł
 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chorzewa od km 0+000 do km 0+400 –  na  działkach o nr ewid 1491, 396, 1433:
  • wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 70 642,59 zł
  • wartość dofinansowania: 54 349,00 zł
  • wkład własny gminy: 16 293,59 zł
 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+840 – na działce  o nr ewid. 933:
  • wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 266 822,67 zł
  • wartość dofinansowania: 99 097,00 zł
  • wkład własny gminy: 167 725,67 zł

 

Wykonawca w/w zadań  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ WOJTRANS” – Henryk Wojda z Jędrzejowa. Roboty wykonane i odebrane w dniach 24.08.2015 i 06.11.205r.

 

II. PROMESA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 07.07.2015 r. – wysokość planowanej dotacji 500 000 zł na n/w zadania:

 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cierno - Zaszosie na działce o nr ewid. 269/4 od km 0+000 do km 0+385:

 • wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 62 336,28 zł
 • wartość dofinansowania: 49 869,00 zł
 • wkład własny gminy: 12 467,28 zł

 

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prząsław od km 0+216 do km 1+221 – na działce o nr ewid. 401:

 • wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 104 625,82 zł
 • wartość dofinansowania: 83 700,00 zł
 • wkład własny gminy: 20 925,82 zł

 

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka od km 0+490 do km 0+670 – na działce o nr ewid. 203/2:

 • wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 23 081,20 zł
 • wnioskowana kwota o dofinansowanie: 18 464,00 zł
 • wkład własny gminy: 23 081,20 zł

 

Wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie nie przeszedł pozytywnej weryfikacji ponieważ zadanie nie spełnia kryteriów określonych w wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - dotacja nie jest udzielona jeżeli wartość zadania podlegającego dofinansowaniu jest mniejsza niż 50 000,00 zł, a wartość dotacji nie może być niższa niż 40 000,00 zł.

 

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200 – na działce o nr ewid. 248:

 • wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 50 107,68 zł
 • wartość dofinansowania: 40 086,00 zł
 • wkład własny gminy: 10 021,68 zł

 

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podchojny od km 0+000 do km 0+053 na działce o nr ewid. 911/4, od km 0+110 do km 0+400 na działce o nr ewid. 915 oraz od km 0+000 do km 0+170 na działce o nr ewid. 878:

 • wartość robót wg umowy z Wykonawcą: 84 802,47 zł
 • wartość dofinansowania: 42 174,00 zł
 • wkład własny gminy: 42 628,47 zł

 

Wykonawca powyższych zadań – Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Artur Piwowar      ul. Zakładowa 17 , Wola Murowana , 26-052 Nowiny. Odbiór końcowy dokonany w dniu 04.12.2015 i  23.12.2015r.

 

1. Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Ciernie Zaszosiu - planowane wydatki 5000 zł.

Roboty zlecono firmie „ KOMPLEX” Robert Chrzanowski.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 21.12.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 4 999,99 zł.

 

2. Wykonanie utwardzenia i wybrukowania placu przed świetlicą w Łączynie - planowane wydatki 7000,00 zł.

W dniu 02.03.2015 r. zlecono firmie F.H.U. „LEŚNICKI” Marek Leśnicki wykonanie utwardzenia i wybrukowania placu przed świetlicą w Łączynie. Wartość zlecenia brutto wyniosła 7 000,00 zł.

Roboty zostały zakończone i odebrane.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 7 000,00 zł.

 

3. Rewitalizacja parku "Stary Sad" na dz. Nr 844 i Alei Lipowej wraz z posadzeniem nowych drzew w Mnichowie - planowane wydatki 9 840,00 zł.

 

W dniu 14.05.2015 r. podpisano  umowę  z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie „Rewitalizacji Parku „Stary Sad” w Mnichowie na działce o nr ewid. 844”. Wartość umowna usługi wyniosła 9840,00 zł brutto.

Przedmiot usługi został wykonany i przekazany.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 9 840,00 zł.

 

4. Wykonanie sufitu podwieszanego w Sali Pawilonu Sportowego KS "Piaskowianka" oraz wykonanie ścianki działowej na Sali głównej oddzielającej część taneczną od zaplecza kuchennego - planowane wydatki 43 500,00 zł.

 

 • W dniu 14.05.2015 r. podpisano umowę  z firmą Usługi Ogólnobudowlane Adam Gałczyński na wykonanie sufitu podwieszanego w Sali Pawilonu Sportowego KS „PIASKOWIANKA”. Wartość umowna robót wyniosła brutto 27 429,00 zł. Ponadto w dniu 16.11.2015 r. oraz 30.11.2015 r. zlecono wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Wartość zleconego dodatkowego zakresu robót wyniosła 15 425,00 zł
 • W dniu 05.10.2015 r. zlecono Panu Jerzemu Leksie opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość usługi wyniosła 615,00 zł brutto.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 43 469,00 zł.

 

5. Wykonanie i montaż ogrodzenia działki nr 123 z przeznaczeniem na plac zabaw w Wólce - planowane wydatki 7549,00 zł.

Roboty zlecono firmie „ KOMPLEX” Robert Chrzanowski.

Roboty wykonane i odebrane w dniu 21.12.2015r. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 7 549,00 zł.

 

6. Rewitalizacja terenu boiska treningowego KS "NAPRZÓD" - planowane wydatki 100 000,00 zł.

 

 1. W dniu 29.04.2015 r. podpisano umowę  z firmą „Ogrody z diamentu” Barbara Laprus na realizację w/w zadania. Wartość umowna robót wyniosła brutto 98 155,00 zł. Termin wykonania do 20.07.2015 r.
 2. W dniu 17.03.2015 r. podpisano zlecenie  z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz na  opracowanie uproszczonej dokumentacji zgłoszeniowo-kosztorysowej na potrzeby w/w zadania inwestycyjnego oraz pełnienie usługi nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. Wartość usługi w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 1845,00 zł.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 100 000,00 zł.

 

7. Zakup materiałów wykończeniowych do świetlicy wiejskiej w Prząsławiu - planowane wydatki 6 000,00 zł.

 

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w dniu 26.11.2015 r. zakupiono materiały wykończeniowe do świetlicy wiejskiej w Prząsławiu.

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 6 000,00 zł.