41-386-1010  
sekretariat@jedrzejow.eu

ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku

 

Budowa chodnika w m. Prząsław Mały - planowane wydatki 7155,00 zł.

 

Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowo-Mostowych Janusz Pędzik z Kielc.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania na budowę chodnika w roku 2014 r. wyniosła brutto 6899,99 zł.

 


 

Przebudowa drogi gminnej Piaski-Zawodzie - planowane wydatki 45 100,00 zł.

 

W dniu 30.09.br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Karol Cieśla z siedzibą Chybice na realizację w/w robót.

Wartość umowna robót 43 861,80 zł. Roboty wykonane i odebrane  w dniu 27.11.2014 r.


 

Przebudowa ulicy Karczewskiego w Jędrzejowie - planowane wydatki 175 000,00 zł.

 

W dniu 2210.2014r po przeprowadzonym postępowaniu podpisano umowę z firmą „KOMPLEX” Robert Chrzanowski z miejsc. Borki. Wartość robót odebranych 172 227,70 zł.


 

Przebudowa drogi gminnej Mnichów Górki – Mnichów Stara Wieś - planowane wydatki 50 000,00 zł.

 

W dniu 16.06.2014 r. podpisano umowę z firmą „DUKT” z Woli Murowanej.

Zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 165 mb.

Wartość umowy 47 017,98 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 12.09.2014 r.


 

Przebudowa drogi gminnej Potok-Zalesie - planowane wydatki 40 000,00 zł.

 

W dniu 16.06.2014r. podpisano umowę z firma „DUKT” z Woli Murowanej.

Zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 135 mb. w trakcie realizacji robót zwiększono zakres o dodatkowe 35 mb.

Wartość robót  38 122,62 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 12.09.2014 r.


 

Przebudowa dróg gminnych w m. Łysaków Drugi oraz Łysaków Pod Lasem - planowane wydatki 86 400,00 zł.

 

W dniu 30.09.br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Karol Cieśla z siedzibą Chybice na realizację w/w robót. 

Zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 260 mb.

Wartość robót 73 838,13 zł .

Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.11.2014r.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Przy okazji tego zadnia wykonano również utwardzenie placu dla pojazdów przy drodze .

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zasadach obowiązującego regulaminu zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę firmę „ KOMPLEX” z miejscowości Borki . Roboty wykonane i odebrane w dniu 30.12.2014r. Wartość robót 12 915,00 zł.


 

 

Przebudowa dróg gminnych - planowane wydatki 184 838,00 zł.

 

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 328069T w ciągu ul. Dygasińskiego w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+540 oraz od km 0+640 do km 1+760

W dniu 07.08.09.br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Karol Cieśla z siedzibą Chybice na realizację w/w robót. 

Wartość robót  439 032,30 zł .

Roboty wykonane i odebrane w dniu 29.08.2014r.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 400 000,00 zł.

 • Przebudowa drogi gminnej nr 328001T Kopaniny – Rakówek od km 0+000 do km 0+740,
 • Przebudowa drogi gminnej nr 328064T w ciągu ulicy Krzywej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+600,
 • Przebudowa drogi gminnej nr 328005T w miejscowości Wólka od km 0+000 do km 0+620,
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sudół od km 0+000 do km 0+225 (dz. nr ewid. 512/2), od km 0+000 do km 0+400 (dz. o nr ewid. 513) oraz od km 0+000 do km 0+095 (dz. o nr ewid. 514/2).

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na w/w zadania wybrano firmę „DUKT” z Woli Murowanej. W dniu 22.09.2014r. podpisano umowę na wykonanie robót na przedmiotowych zadaniach. Wartość robót 632 492,05 zł. Termin realizacji 20.11.2014 r. Po przeliczeniu kosztów kwalifikowalnych dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji wyniesie 548 282,00 zł. W dniu 22.09.2014 r. wystąpiono do Ministerstwa Cyfryzacji o zgodę aby pozostała kwota  w wysokości 51 718,00 zł była przeznaczona na przebudowę drogi w miejscowości Książe Skroniów.

 

W  dniu 02.10.2014r. uzyskano promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  na kwotę 51 718,00 zł na realizację przebudowy drogi  w miejscowości Książe Skroniów w km 0+655 do km 0 + 900 , przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wybrano firmę „DUKT” z Woli Murowanej. W dniu 31.10.2014r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 58 043,92 zł.  Po przeliczeniu kosztów kwalifikowalnych  oraz z uwagi na dofinasowanie w wysokości 80% dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji wyniosła 43 647,00 zł. 

 

W dniu 29.10.2014r. z Ministerstwa Cyfryzacji uzyskano kolejną promesę na kwotę  90 000,00 zł. na realizację przebudowy drogi  w miejscowości Książe Skroniów w km 0+900 do km 1 + 275  przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wybrano firmę „DUKT” z Woli Murowanej. W dniu 03.12.2014r. podpisano umowę z wykonawcą  na kwotę 106 634,48 zł. Po przeliczeniu kosztów kwalifikowalnych oraz z uwagi na dofinasowanie  w wysokości 80% dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji wyniosła 79 957,00 zł. 

 

Roboty wykonane i odebrane  na obu odcinkach w dniu 19.12.2014 r.


 

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

 

 1. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w m. Mnichów - wysokość środków poniesionych w ramach zadania  wyniosła 12.892,50 zł brutto.
 2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Książe-Skroniów Etap I - wysokość środków poniesionych  w ramach zadania  wyniosła 29.520,00 zł brutto.
 3. Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego Górki Grabowskie w Jędrzejowie - wysokość środków poniesionych  w ramach zadania  wyniosła 29.889,00 zł brutto.

 


 

Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej - planowane wydatki 961 660 zł.

 

Realizacja przedmiotowego zadania rozpoczęła się w roku 2013 i część kosztów została poniesiona z planu wydatków budżetowych z 2013 roku.

Całkowita wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2014 r. wyniosła brutto 961 659,87 zł.


 

Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie - planowane wydatki 331 766,00 zł.

 

Realizacja przedmiotowego zadania rozpoczęła się roku ubiegłym i część kosztów została poniesiona z planu wydatków budżetowych z 2013 r.

Natomiast wysokość środków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania w roku 2014 wyniosła brutto 331 765,19 zł.


 

Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Ciernie Zaszosiu - planowane wydatki 7000,00 zł.

 

W dniu 22.05.2014r po przeprowadzonym postępowaniu podpisano umowę z firmą „KOMPLEX” Robert Chrzanowski z miejsc. Borki. Wartość umowy 6 998,70 zł.

Roboty wykonane i odebrane.


 

Wykonanie i montaż ogrodzenia boiska sportowego w Laskowie - planowane wydatki 16 075,00 zł.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę „KOMPLEX” z siedzibą w Borkach. Wartość umowy  15 900,00 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.08.2014r.


 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie - planowane wydatki 3 997 802,00 zł.

 

 • W dniu 19.03.2014 r. została podpisana umowa z Firmą Budowlano-Handlową „TED-BUD” Tadeusz Słaby na wykonanie termomodernizacji budynków Przychodni Rejonowej Nr 1 oraz Przychodni Rejonowej Nr 2 w Jędrzejowie. Wartość umowna robót wyniosła brutto: dla Przychodni Rejonowej Nr 1 - 179 776,52 zł, dla Przychodni Rejonowej Nr 2 - 415 392,08 zł.
 • W dniu 17.04.2014 r. została podpisana umowa z SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie. Wartość umowna robót wyniosła brutto 733 080,00  zł.
 • W dniu 18.04.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „PER-MIR”, ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim. Wartość umowna robót wyniosła brutto 457 911,66  zł.
 • W dniu 22.04.2014 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „SIMEX” Sp. z o.o., Radlin 197, 26-008 Górno na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Mnichowie. Wartość robót wyniosła brutto 574 867,01  zł.
 • W dniu 22.05.2014 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – Firma Budowlana Marek Włodarz oraz Członek Konsorcjum – Firma Projektowo – Budowlana „Włodarz” Michał Włodarz na wykonanie termomodernizacji budynków Przedszkoli Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Jędrzejowie. Wartość robót wyniosła brutto: dla Przedszkola Nr 1 467 399,99  zł, dla Przedszkola Nr 2 590 400,00  zł, dla Przedszkola Nr 3 421 890,00  zł.
 • W dniu 17.03.2014 r. została podpisana umowa z firmą PROXIMUS WÓJCIK DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY mgr inż. Krzysztof Wójcik na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego  w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na zadaniach:
 1. Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie.  
 2. Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 w Jędrzejowie.  
 3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie.
 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie.
 5. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie.
 6. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie.
 7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim.
 8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mnichowie.

Wartość usługi wyniosła łącznie brutto  71 199,98  zł.

 • Za wydanie dzienników budowy dla realizowanych obiektów poniesiono wydatek 20,00 zł brutto.
 • W dniu 22.07.2014 r. została podpisana umowa z firmą Usługi Ogólnobudowlane Adam Gałczyński na wykonanie robót remontowych obejmujących:
  • „Remont sufitów w budynku Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I 9”,
  • „Remont kuchni oraz korytarza w budynku Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 113A”.

Łączna wartość robót wyniosła brutto 79 588,90 zł.

 • W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano także: osłony grzejnikowe w budynku Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie za kwotę brutto 3075,00 zł, zamontowano wentylator w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i budynku Gimnazjum Nr 2 za kwotę brutto 2500,00 zł,  zamontowano tablice promocyjne na termomodernizowanych budynkach za kwotę brutto 697,40 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 3 997 798,54 zł.


 

 

Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2 - planowane wydatki 4 110 037,00 zł.

 

 1. W dniu 31.01.2014 r. podpisano  umowę  z firmą BEPE ARCHITEKCI Anna Buława-Pełka na wykonanie projektu wykonawczego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - strefa 2”. Wartość umowna prac brutto wyniosła 72 550,00 zł.
 2. W dniu 04.02.2014 r. podpisano  umowę  z firmą „MAGNUS” Paweł Szkatulnik na sprawowanie nadzoru dendrologicznego przy inwestycji pn. „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2”.  Wartość umowy brutto wyniosła 5000,00 zł.
 1. W dniu 19.02.2014 r. zlecono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „FIRMSERWIS” Radosław Kałka wykonanie obcięcia gałęzi drzew przeznaczonych do wycinki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ ZALEWU I PRZYLEGŁYCH OBSZARÓW REKREACYJNYCH W JĘDRZEJOWIE – STREFA 2”, na których stwierdzono występowanie gniazd ptasich. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto 6361,20 zł.
 2. W dniu 17.03.2014 r. podpisano umowę  z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów  na „Rewitalizację terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych  w Jędrzejowie – strefa 2”. Wartość umowy brutto wyniosła 3 885 570,00 zł.
 3. W dniu 17.03.2014 r. podpisano umowę  z RBM COMPLEX Robert Rosiński na  pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowy brutto wyniosła 66 506,10 zł.
 4. W dniu 20.05.2014 r. zlecono Zakładowi Usług Elektroenergetycznych „ELGÓR”, Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów wykonanie przełożenia (zmiany rzędnych posadowienia) kabla energetycznego 15 kV na odcinku o dł. 80 mb, kolidującego z parkingiem  wykonywanym w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacji terenu wokół zalewu  i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2”. Wartość zleconej usługi wyniosła brutto 9225,00 zł.
 5. W dniu 30.09.2014 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów na wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym na zadaniu pn. „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2”. Wartość umowy brutto wyniosła 62 076,32 zł.
 6. Za wydanie dzienników budowy, indywidualnej interpretacji podatkowej przez Izbę Skarbową, wykonanie tablicy informacyjnej oraz promocyjnej dla realizowanego zadania inwestycyjnego poniesiono łączny wydatek 2748,38 zł brutto.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 4 110 037,00 zł. 


 

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Konarskiego w Jędrzejowie - planowane wydatki 215 000,00 zł.

 

 1. W dniu 18.09.2014 r. podpisano umowę z Zakładem Budowlano – Drogowy, mgr inż. Marcin Słoma na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Konarskiego w Jędrzejowie”. Łączna wartość robót wyniosła 210 013,40 zł 
 2. W dniu 30.09.2014 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zygulski Zbigniew na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Konarskiego w Jędrzejowie”. Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz w okresie gwarancyjnym. Wartość umowna usługi wynosi brutto 4305,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 214 318,40 zł. 


 

Rozbudowa istniejącej strażnicy OSP w Jasionnie celem dostosowania jej do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej- planowane wydatki 240 000,00 zł.

 

W związku z tym, że koszt realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego oszacowano na kwotę brutto 604 208,71 zł, a wysokość zabezpieczonych środków w budżecie Gminy wyniosła 240 000,00 zł przedmiotowa inwestycja nie została zrealizowana.


 

 Remont istniejącego budynku remizy OSP w m. Łączyn celem dostosowania jej do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej- planowane wydatki 89 404,00 zł.

 

 1. W dniu 15.07.2014 r. podpisano umowę  z F.H.U. „LEŚNICKI” Marek Leśnicki na realizację w/w zadania. Łączna wartość robót wykonanych przez w/w wykonawcę (wraz z dodatkowym zakresem nie objętym zamówieniem podstawowym) wyniosła brutto 74 648,66 zł.
 2. W dniu 18.07.2014 r. podpisano umowę  z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz na  pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi brutto wyniosła 3690,00 zł.
 3. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano także:
  • dokumentację powykonawczą (na potrzeby rozliczenia dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013) za kwotę brutto 1230,00 zł,
  • wykonano przyłącze wody do budynku za kwotę brutto 1663,93 zł,
  • wykonano instalację wody i biały montaż w budynku za kwotę brutto 2200,00 zł,
  • zakupiono stół bilardowy do budynku za kwotę brutto 1600,00 zł,
  • zakupiono meble do aneksu kuchennego w budynku za kwotę brutto 1627,01 zł,
  • zakupiono grzejniki do budynku za kwotę brutto 708,63 zł.

 Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 87 368,23 zł.


 

 

Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w m. Wolica - planowane wydatki 71 991,26 zł.

 

 1. W dniu 25.08.2014 r. podpisano umowę  z  Firmą Budowlano – Handlową „TED – BUD”, Tadeusz Słaby na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica”. Łączna wartość robót wykonanych przez w/w wykonawcę (wraz z dodatkowym zakresem nie objętym zamówieniem podstawowym) wyniosła brutto 67 518,51 zł.
 2. W dniu 18.07.2014 r. podpisano umowę  z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz na  pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Wartość umowna usługi brutto wyniosła 2337,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 69 855,51 zł.


 

Budowa ogrodzenia działki Urzędu Miejskiego od strony Liceum Ogólnokształcącego - planowane wydatki 20 000,00 zł.

 

 1. W dniu 16.07.2014 r. podpisano umowę  z  firmą P.E.M.A. Andrzej Nawrot  na „Budowę ogrodzenia działki Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie od strony Liceum Ogólnokształcącego”. Wartość robót wyniosła brutto 19 860,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 19 860,00 zł.


 

Budowa parkingu w miejscowości Prząsław - planowane wydatki 43 103,60 zł.

 

 1. W dniu 02.09.2014 r. podpisano umowę z firmą „PPHU GARDEN – BRUK” Łuszczek Kamil na realizację zadania pn. „Budowa parkingu w miejscowości Prząsław”. Wartość wykonanych robót wyniosła 43 000,00  zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 43 000,00 zł.