41-386-1010  
sekretariat@jedrzejow.eu

ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej Mnichów Górki – Mnichów Stara Wieś

 • W dniu 30.01.2013 r. zostało podpisane zlecenie dla mgr inż. Piotra Suwały na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość zlecenia wynosi brutto 500,00 zł.
 • W dniu 09.04.2013 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wynosi brutto 1200,00 zł.
 • W dniu 02.08.2013r. podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych z siedzibą w Miechowie na przebudowę drogi na odcinku 150 mb. Wartość umowy 45 000,40 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.09.2013r.

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Książe Skroniów

 • W dniu 30.01.2013 r. zostało podpisane zlecenie dla mgr inż. Piotra Suwały na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość zlecenia wynosi brutto 500,00 zł.
 • W dniu 09.04.2013 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wynosi brutto 900,00 zł.
 • W dniu 02.08.2013r. podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych z siedzibą w Miechowie na przebudowę drogi na odcinku 100 mb. Wartość umowy 25 521,66 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.09.2013r. 

 

Przebudowa drogi gminnej Kopaniny – Rakówek.

 • W dniu 30.01.2013 r. zostało podpisane zlecenie dla mgr inż. Piotra Suwały na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość zlecenia wynosi brutto 500,00 zł.
 • W dniu 09.04.2013 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wynosi brutto 900,00 zł.
 • W dniu 02.08.2013r. podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych z siedzibą w Miechowie na przebudowę drogi na odcinku o powierzchni 400 m2 Wartość umowy 41 150,39 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.09.2013r. 

 

Przebudowa drogi gminnej Potok Zalesie.

 • W dniu 30.01.2013 r. zostało podpisane zlecenie dla mgr inż. Piotra Suwały na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość zlecenia wynosi brutto 500,00 zł.
 • W dniu 09.04.2013 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wynosi brutto 900,00 zł.
 • W dniu 23.09.2013r. podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych z siedzibą w Miechowie na przebudowę drogi na odcinku 135 m Wartość umowy 33 100,62 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.09.2013r.

Na przedmiotowe roboty Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 15 000,00 zł.


 

Przebudowa drogi gminnej Piaski – Zawodzie.

 • W dniu 30.01.2013 r. zostało podpisane zlecenie dla mgr inż. Piotra Suwały na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość zlecenia wynosi brutto 500,00 zł.
 • W dniu 09.04.2013 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wynosi brutto 900,00 zł.
 • W dniu 02.08.2013r. podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno Drogowych z siedzibą w Miechowie na przebudowę drogi na odcinku 152 m Wartość umowy 43 935,65 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 27.09.2013r. 

 

Budowa chodnika w m. Prząsław Mały.

Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 23.08.2013r. Wartość zrealizowanych prac wynosi brutto 6669,99 zł.

 Inwestycja w ramach funduszu sołeckiego.


 

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Górnej, Dębowej, Topolowej, Lipowej  i Partyzantów w Jędrzejowie

 • W dniu 28.03.2013 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna robót wynosi brutto  1 350 910,33  zł.
 • W dniu 09.04.2013 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ mgr inż. Zygulski Zbigniew na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna w/w usługi wynosi brutto 31 500,00 zł.
 • W dniu 04.06.2013r. z Wojewodą podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Wartość dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowalnych i wynosi 668 265,00 zł. Roboty wykonane i odebrane w dniu 12.09.2013r. Wartość inwestycji  1 382 410,33 zł. w tym Udział Gminy 714 145,33 zł. środki pozyskane od Wojewody 668 265,00 zł. 

 

Przebudowa dróg gminnych - planowane wydatki 215.119,00 zł.

 • W dniu 30.01.2013 r. zostało podpisane zlecenie dla mgr inż. Piotra Suwały na wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wnioskowanych do wykonania w roku bieżącym w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zadań, tj. Przebudowy drogi gminnej Nr 32066T w ciągu ulicy 3 Maja w Jędrzejowie, Przebudowy drogi gminnej w ciągu ulicy Dygasińskiego w Jędrzejowie, Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jasionna, Przebudowy drogi gminnej w ciągu ulicy Krzywej w Jędrzejowie oraz Przebudowy drogi gminnej Potok Wielki Zaborowiec. Łączna wartość zleconych prac wyniosła brutto 6200,00 zł.
 • W dniu 07.06.2013 r. została podpisana umowa z Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” Górki Szczukowskie 1 k/Kielc na „Przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych”, wykonanie zadań:
  • Przebudowa drogi gminnej Potok Wielki Zaborowiec od km 0+000 do km 1+750 ( dz. nr ewi.553) oraz od km 0+000 do km 313 ( dz. nr ewi.555) wartość umowna brutto 316 963,94 zł.
  • Przebudowa drogi gminnej nr.32066T w ciągu ul. 3 Maja w Jędrzejowie w km 1+003 do km 1 +420 wartość umowna brutto 366 865,51 zł.

Termin realizacji prac do 30.09.2013 r.

Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Potok Wielki Zaborowiec  od km 0+000 do km 1+750 ( dz. nr ewi.553) oraz od km 0+000 do km 313 ( dz. nr ewi.555) Gmina Jędrzejów uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 305 003,00 zł, natomiast na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr.32066T w ciągu ul. 3 Maja w Jędrzejowie w km 1+003 do km 1 +420 dotację  w wysokości 194 997,00  zł.

 • W dniu 09.04.2013 r. została podpisana umowa z mgr inż. Piotrem Suwała na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Przebudowa drogi gminnej Potok Wielki Zaborowiec od km 0+000  do km 1+750 ( dz. nr ewi.553) oraz od km 0+000 do km 313 (dz. nr ewi.555) – wartość umowna usługi brutto 4500,00 zł oraz dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr.32066T w ciągu ul. 3 Maja   w Jędrzejowie w km 1+003 do km 1 +420 – wartość umowna usługi brutto 3700,00 zł.
 • W dniu 22.11.2013 r. została podpisana umowa z Zakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Artur Piwowar na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jasionna od km 000 do km 0+260 (dz. nr ewid. 486)” - wartość umowna robót brutto 119 356,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Jędrzejów uzyskała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 100 000,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła brutto:

 • z dochodów własnych215 037,33 zł,
 • z dotacji uzyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – 600 000,00 zł.

 

Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej - planowane wydatki 1 067 000,00 zł.

 • W dniu 12.11.2013 r. została podpisana umowa z Zakładem Remontowo – Budowlanym „Wojtczak”, Wola Kopcowa na „Budowę ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej” - wartość umowna robót wynosi 1 652 487,87 zł. Termin wykonania do 20.05.2014 r.
 • W dniu 13.11.2013 r. została podpisana umowa z Panem Robertem Łebek  na pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej” – wartość umowna usługi wynosi 18 400,00 zł.
 • Uzgodnienie dokumentacji projektowej z właścicielem gruntu (PKP) dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosło 282,43 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła w roku budżetowym 2013 282,43 zł. Kwotę 709 228,00 zł zabezpieczono jako środki niewygasające i zostaną wydatkowane po zakończeniu zadania (jednak nie później niż do 30.06.2013 r.). Pozostała kwota 961 660,00 zł - umowne dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich - zostanie poniesiona z wydatków budżetu 2014.


 

Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie - planowane wydatki 2 884 000,00 zł.

 

 1. W dniu 20-08-2013 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Remontowych i Produkcyjnych „ ZURiP” S.A. 28-366 Małogoszcz ul. Warszawska 109  na wykonanie zadania „ Przebudowy części targowiska miejskiego w Jędrzejowie”. Wartość umowna wykonania zadania wynosi 2 322 240,00 zł. brutto. Termin wykonania do 30-04-2014 r.
 2. W dniu 21-08-2013r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Inwestycyjnych „Latbud” mgr inż. Zbigniew Lato na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.” Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie”. Wartość umowna usługi wynosi 48 585,00 zł brutto

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w 2013r. w ramach  przedmiotowego zadania wyniosła 1 568 300,00 zł.

Kwotę 470 834,81 zł zabezpieczono jako środki niewygasające które zostaną wydatkowane po zakończeniu zadania (jednak nie później niż do 30-06-2014r.)

 

Umowne  dofinansowanie zadania w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 000 000,oozł i będzie realizowane we wrześniu 2014r.


 

Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie - planowane wydatki 60 776,99 zł.

 

 • W dniu 24.05.2013 r. została podpisana umowa z firmą „KOMPLEX” Robert Chrzanowski na „Budowę miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie”. Wartość umowna robót wyniosła brutto 329 394,00 zł, z czego płatnikiem kwoty 275 000,00 zł brutto w ramach podpisanego Porozumienia był Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, natomiast kwotę  brutto 54 394,00 zł poniosła Gmina Jędrzejów.
 • W dniu 24.05.2013 r. została podpisana umowa z Firmą Projektowo-Usługową KRUPIŃSKICH na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: drogowej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie”. Wartość umowna usługi wyniosła brutto 8 000,00 zł. Umowna kwota w ramach podpisanego Porozumienia w całości została uregulowana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.
 • Opłata przyłączeniowa z PGE wraz z opłatą za energię wyniosła brutto 1160,91 zł.
 • W dniu 20.08.2013 r. zlecono firmie „KOMPLEX” Robert Chrzanowski wykonanie fundamentu pod tablicę pamiątkową wraz z robotami towarzyszącymi w ramach Budowy Miasteczka Ruchu Drogowego w Jędrzejowie – wartość zleconych prac wyniosła 1230,00 zł

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 56 784,91 zł brutto.


 

Budowa sceny letniej przy świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim

 

W dniu 05.09.2013 r. zostało podpisane zlecenie dla mgr inż. Piotra Suwały na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego i nadzoru dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość zlecenia wynosi brutto 1700,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę „KOMPLEX” z miejscowości Borki. Roboty wykonane i odebrane w dniu 30.11.2013r. Wartość robót 37 497,39. zł. 


 

Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Prząsławiu - planowane wydatki 12 061,00 zł.

 

 • W dniu 12.05.2013 r. została podpisana umowa z Firmą Usługowo – Handlową „RELBUD” Sp. z o.o. na „Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Prząsławiu” - wartość umowna prac wyniosła brutto 12 000,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 12 000,00 zł brutto.


 

Remont budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich - planowane wydatki 457 933,00 zł.

 

 • W dniu 15.11.2012 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „ANMAR” na wykonanie inwestycji pn. Remont budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich. Wartość umowna robót wyniosła brutto 773.268,66 zł, z czego wydatek do poniesienia w ramach przedmiotowej umowy z budżetu 2013 r. wyniosła 407 933,00 zł w ramach dofinansowania przedmiotowego zadania z działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • W dniu 23.04.2013 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „ANMAR” Tadeusz Jach na „Wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym, w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego pn. Remonty budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich. Wydatek do poniesienia w ramach przedmiotowej umowy z budżetu 2013 r. wyniósł 50 000,00 zł.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 457 933,00 zł brutto.


 

 Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych - planowane wydatki 60 000,00 zł.

 

 • W dniu 26.02.2013 r. zostało podpisane zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Biurem Usług Geodezyjno-Inwestycyjnych „GEOKART”,  Wartość zleconych prac wyniosła brutto 6000,00 zł.
 • W dniu 26.02.2013 r. zostało podpisane zlecenie na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na potrzeby przedmiotowej inwestycji z firmą Architektura Krajobrazu SPATIUM Iwona Szkatulnik, . Wartość zleconych prac wyniosła brutto 2000,00 zł.
 • W dniu 07.2013 r. została podpisana umowa z firmą projektową „BEPE ARCHITEKCI” Anna Buława-Pełka na wykonanie projektu budowlanego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2”. Wartość usługi wyniosła 52 000,00 zł brutto.

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 60 000,00 zł brutto.


 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie - planowane wydatki 6 000 000,00 zł.

 

 • W dniu 07.06.2013 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo - Usługową „MAJA” Krzysztof Gola na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie. Wartość umowna robót wyniosła brutto 894 272,67  zł.
 • W dniu 07.06.2013 r. została podpisana umowa z Prywatnym Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „SKORPION” Jan Łukasik na wykonanie termomodernizacji budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie. Wartość umowna robót wyniosła brutto 197 899,50  zł.
 • W dniu 25.06.2013 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie. Wartość umowna robót wyniosła brutto 2 446 470,00  zł.
 • W dniu 27.06.2013 r. została podpisana umowa z Firmą Budowlaną Marek Włodarz na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie. Wartość umowna robót wyniosła brutto  878 220,00  zł.
 • W dniu 10.06.2013 r. została podpisana umowa z firmą PROXIMUS WÓJCIK DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY mgr inż. Krzysztof Wójcik na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego  w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na zadaniach:
  • Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33b.
  • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie przy Reymonta 1.
  • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 43.
  • Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie przy Ogrodowej 10.

Wartość umowna usługi wyniosła łącznie brutto  62 999,99  zł.

 • W dniu 10.2013 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo - Usługową „MAJA” Krzysztof Gola na wykonanie wymiany nawierzchni ciągu komunikacyjno-manewrowego przy termomodernizowanym budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie - wartość umowna robót wyniosła brutto 68 900,00  zł.
 • W dniu 31.10.2013 r. została podpisana umowa z Firmą Budowlaną Marek Włodarz na wykonanie remontu istniejących ciągów pieszych przy termomodernizowanym budynku Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie wraz z robotami towarzyszącymi - wartość umowna robót wyniosła brutto  25 000,00  zł.
 • W dniu 20.09.2013 r. zlecono podmiotowi „DRAW-TECH” Piotr Tompolski  opracowanie dokumentacji kosztorysowych związanych z planowaną realizacją: „Wymiany nawierzchni ciągu komunikacyjno-manewrowego przy termomodernizowanym budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie” oraz „Remontu istniejących ciągów pieszych przy termomodernizowanym budynku Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie wraz z robotami towarzyszącymi” – wartość zleconej usługi wyniosła 2460,00 zł brutto.
 • Za wydanie dzienników budowy dla realizowanych obiektów poniesiono wydatek 60,00 zł brutto.
 • Za wykonanie tablicy promocyjnej projektu w ramach, którego realizowane są roboty związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym poniesiono wydatek w wysokości 2938,45 zł brutto

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wyniosła brutto 4 579 220,61 zł. 


  

Rewitalizacja stadionu sportowego „NAPRZÓD” w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno – szatniowego” - planowane wydatki:

rozdział 92605 – 1 900 641,00 zł oraz rozdział 92695 – 600 006,00 zł.

 

 • W dniu 03.06.2013 r. została podpisana umowa z Zakładem Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA” na „Rewitalizację stadionu sportowego „Naprzód” w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno – szatniowego” - wartość umowna robót wyniosła brutto 1 631 622,06 zł.
 • W dniu 04.06.2013 r. została podpisana umowa z firmą PROXIMUS WÓJCIK DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY mgr inż. Krzysztof Wójcik na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego  w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja stadionu sportowego "NAPRZÓD" w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno-szatniowego” - wartość umowna usługi wyniosła brutto 25 000,00 zł.
 • W dniu 10.09.2013 r. została podpisana umowa z Zakładem Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA” na wykonanie dodatkowego zakresu robót, nieobjętego zamówieniem podstawowym, w zakresie w zakresie warstw konstrukcyjnych boiska piłkarskiego oraz wykonania robót w istniejącej przybudówce od strony południowo – zachodniej budynku (WC zewnętrzne dla kibiców) i pomieszczeniu nr 1.01. Świetlica, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego pn. Rewitalizacja stadionu sportowego „Naprzód” w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno – szatniowego - wartość umowna robót wyniosła brutto 104 000,00 zł.
 • Wykonanie przez Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. konserwacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z drenażu wykonanego w ramach przedmiotowej inwestycji wyniosła 738,00 zł brutto.
 • Opłata za doręczenie dokumentów rozliczeniowych z podmiotem dofinansowującym inwestycję wyniosła 94,69 zł

 

Całkowita wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 1 761 454,75 brutto, w tym:

 • z dochodów własnych211 448,75 zł,
 • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego – 950 000,00 zł.
 • dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 600 006,00 zł.